• Home
  • Çocuk Meclisi Yönergesi

Çocuk Meclisi Yönergesi

Efeler

Kent Konseyi Çocuk Meclisleri

Çalışma Yönergesi

1. BÖLÜM

Amaç – Kapsam – Dayanak

Amaç:

Madde – 1: Efeler Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini belirlemektir.

Kapsam:

Madde  – 2::Efeler Kent Konseyi ÇocukMeclisinin kuruluşunu, amaçlarını ve çalışma ilkelerini kapsar.

Dayanak:

Madde – 3:: Efeler Kent Konseyi Çocuk Meclisi Çalışma Yönergesi 5393 sayılı yasanın 76. maddesi ve 8 Ekim 2006 tarihli 26313 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kent Konseyleri Yönetmeliği’nin 12.ve 16 maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır..

2. BÖLÜM

Efeler Kent Konseyi Gençlik Meclisi

Tanımı, Amacı, Görevleri, İlkeleri, Oluşumu ve Organları

Tanımı:

Madde – 4:A)Bu yönergenin uygulanmasında

                         a)Belediye; Kent konseyi oluşumuna yardım ve destek sağlayan Efeler Belediyesini;

                         b)Kent Konseyi ;Merkezi yönetimin,yerel yönetimin,kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla,hemşerilik hukuku çeçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin,sorunlarının,vizyonlarının sürdürlebiliryaşam ilkeri temelinde belirlendiği,tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu Efeler Kent Konseyini,

                        c)Çocuk Meclisi; EFELER Kent Konseyi ÇOCUK meclisini,

                        d)Genel Kurul ; EFELER Kent Konseyi Çocuk Meclisi Genel Kurulunu,

                        e)Başkan  ; EFELER Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanını

                        f)Yürütme Kurulu; EFELER Kent Konseyi Çocuk Meclisi Yürütme kurulunu

                        g)Çalışma grupları; Efeler Kent Konseyi Çocuk Meclisi Çalışma Gruplarını,

                        h)Yönetişim; Saydamlık, hesap verebilirlik, katılım, çalışma uyumu, yerindelik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Efeler Çocuk Meclisinin Tanımı,Amacı, İlkeleri, Oluşumu ve Organları

TANIMI ;

Madde 5.Çocuk Meclisi Efeler Kent Konseyi ilkeleri doğrultusunda, çocukların kent yönetimindeki rolünün güçlendirilmesi bu konuda fikir oluşturmaları ve kent yönetiminde aktif katılımda bulunmaları için çalışmaların gerçekleştirildiği meclistir.

Amaç

Madde 6.

              a)Çocuk Meclisinin amacı ; Kent çocuklarının, kent yönetimine aktif olarak katılmaları , kendileri ve kentle ilgili sorunların çözümünde rol almalarını ve çocukların yönetime katılmasında kurumsallaşmayı sağlamak.

             b) Sürdürülebilir kalkınmada çocukların rolünü ortaya çkaran girişimlerde bulunmak ,

             c) Çocukların kentlilik bilincini geliştirmek

             e)Çocukların bireysel inisiyatiflerini geliştirmek

             f)Çocukların kendi hak ve özgürlüklerinin farkına vardıkları , içselleştirdikleri ayrıca sürdürülebilirlik kavramı konusunda farkındalık çalışmalarını oluşturmak,

             g)Çocukların insan hak ve özgürlüklerine saygılı, araştıran, üreten, girişimci, topluma, ülkesine ve dünyaya yaralı bir bireyler olmalarını sağlamak,

             h) Çocukların ortaklık bilinci içinde, dayanışma ve paylaşma duygularının gelişmesini sağlamak,

            ı) Çocukların dinamizmini ve enerjisini kanalize edebileceği uğraş ve ilgi alanlarını yaratmak , bu konuda çocukları da içine alan eylem planlarını oluşturmak ,

             i)Çocukların demokratik platformda hoşgörü, saygı ve uzlaşmacı bir çerçevede fikir üretmeleri ve kendi eylem planlarını oluşturarak sosyal hayattakirollerini güçlendirmelerini sağlamak ,

            j)Çocukların kentten ne beklediği, kent ile ilgili farkındalığının dikkate alınması içinifade ortamlarının oluşturulmasıdır.

Oluşumu

Madde 7. Çocuk Meclisi Aktif üyelerden oluşur

Aktif Üyeler : 10- 16 (dahil ) yaş arasında aşağıdaki kurum ve kuruluşların gönüllü öğreci temsilcileridir.

             a) Çocuk meclisi üyeleri

             b) İlk öğretim ,orta öğretim ,lise  öğretim okulları temsilcileri

             c) Çocuklara yönelik faaliyet gösteren vakıf ve dernek temsilcileri

             e)Çıraklık okul temsilcileri

             f)Engelli okul temsilcileri

             g)Muhtarlıklar

Katılımcılar : Bireysel katılımcılardır. Bireysel katılımcılarda yaş sınırı yoktur. Çocuk meclisi toplantılarında söz hakları vardır, oy kullanma ve seçilme haklar yoktur. Çalışma gruplarında faaliyet gösterebilirler, proje ve etkinliklere katılabilirler

Organları

Madde 8. Çocuk Meclisi aşağıdaki organlardan oluşur

             a) Genel kurul

             b) Yürütm kurulu

             c)Çocuk Meclis Başkanı

             d)Çalışma Grupları

             e)Danışma Kurulu

Genel Kurul

Madde 9. 1.) Aktif üyelerden oluşur. Çocuk Meclisi’nin en yetkili organıdır. Görevi Yürütme kurulu tarafından gündemi görüşmek, değerlendirmek, gerekli hallerde gündeme madde eklemek, yönerge değişikliği yapabilmek ve gerekli kararları almaktır.

                2.)Çocuk Meclisi Genel kurulu yılda en az 1 ( bir ) kez toplanır.Gerektiğinde olağan üstü toplantı için Çocuk meclisi Yürütme Kurulu çağrısı ile de toplanır.Çocuk Meclisi Genel Kurulu, kararlarını toplantıya katılan aktif üyelerin oy çokluğu ile alır.Çocuk Meclisi Seçimli genel kurulu, Kent Konseyi Genel Kurulu’na paralel olarak gerçekleşir.

               3.)Genel Kurulda Yürütme kurulu tarafından hazırlanmış olan gündem maddelerine, toplantıya katılan Çocuk Meclisi üyelerinin en az 0/0 10’nun yazılı önergesi ve Genel Kurulun onayı  ile madde eklenebilir. Her gündem maddesinin görüşülmesinden sonra karar için oylama yapılır. Oy verme sistemini Genel kurul belirler.

              4.) Çocuk Meclisi Genel kurullarında Oy verme işlemi sadece aktif üyelere aittir.

       5.)  Çocuk Meecilis toplantıları Çocuk Meclisi Başkanı Tarafından yönetilir.

Yürütme Kurulu :

                1.)  Çocuk Meclisi  1 Başkan + 12 + 12 25 kişi den oluşur.

                2.) Çocuk Meclisi Başkanı Yürütme kurulu Başkanıdır. Başkanın bulunmaması durumunda toplantıyı yönetmek üzere bir başkan seçilir.

               3.) Çocuk Meclisi Başkanı en fazla 2 dönem üst üste başkan seçilir.

              4.) Yürütme Kurulu üyelerinin görev süresi içinde yaş hadlerini aşmaları görevlerini etkilemez.

Çocuk Meclisi Başkanı

Madde 11.

                1,) Çocuk Meclis Başkanı Çalışmaların genel koordinasyonundan sorumludur.

               2.) Çocuk Meclisi Başkanı Kent Konseyi Başkanı ve Kent Konseyi Genel Sekreteri ile sürekli iletişim içinde olur.Çocuk Meclisi Çalışmaları Hakkında bilgi verir.

              3.) Çocuk Meclisi Başkanı yürütme kurulunun da başkanıdır.

             4.) Çocuk Meclisini yerel, ulusal, uluslar arası alanlarda ilgili çalışma grubu temsilcileri ile temsil eder.     

            5.) Seçimli genel kurul toplantısı dışında genel kurulu yönetir.

            6.) Çocuk Meclisi toplantı gündemlerini Yürütme kurulu ve Kent Konseyi genel sekreteri ile birlikte belirler.

Çalışma Grupları

Madde 12

                 2.) Çalışma gruplarının toplantıları çalışma grup liderleri, yürütme Kurulu ve Efeler Kent Konseyi Sekreteri tarafından organize edilir.

                3.)Asgari toplantı zorunluluğunu yerine getirmeyen çalışma grubu kendiliğinde iptal olur.

               4.)  Çalışma grupları yaptığı toplantı, proje ve etkinlikler ile ilgili Çocuk Meclisi Başkanını ve Kent Konseyi Genel Sekreterini sürekli olarak bilgilendirir.

Danışma Kurulu

Madde 13  :

                 1.) Çocuk Meclisi Danışmanlığını yürütür. Çocuk Meclisinin ihtiyaç duyduğu uzmanlardan oluşur

                 2.)Danışma kurulu Üyeleri; Çocuk Meclisi Yürütme kurulu üyelerinin önerisi ve Efeler Kent konseyi yürütme kurulunun onayı ile belirlenir. ( Üniversiteler, Eğitimci, Sosyolog, Psikolog, Hukukçu,  Çevreci, Ekonomist, Basın yayıncı, vb gibi )

                 3.) Danışma Kurulu üyeleri, Çocuk Meclisinin Toplantılarına gerektiğinde katılabilirler.Toplantılarda söz hakları vardır. Ancak oy verme hakları yoktur.

                4.) Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu, genel kurul toplantı gündemlerini Danışma kurulu ile birlikte belirleyebilir.

                5.)Çocuk Meclisi Danışma Kurulu toplantısı, Çocuk Meclisi yürütme kurulu talebi doğrultusunda ve Kent Konseyi Başkanının gerekli gördüğü durumlarda yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Seçim Esasları ve Usülleri

Madde 14.

                   1.) Çocuk Meclisi 10 / 16  (dahil ) yaşları arasındaki ;

                        a.) Çocuk Meclisi Başkan ve 24 üyeden oluşur

                        b.) Seçim, seçimli genel kurul toplantısında alınacak karar yöntemi ile yapılır

                        c.) Yürütme kurulunun ilk toplantısında Başkan adayları tanıtımlarını yapar, kendi içlerinde oylamaya sunar. En yüksek oy alan Başkan olarak seçilir.

                DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 15 

                      1.) Çocuk Meclisi ; toplantı gündemindeki konular ile ilgili olarak uygun gördüğü kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantıya davet eder.

Madde 16

                     1 .) Yürütme kurulu, çalışma grupları ve projeler hakkında Kent Konseyi Genel Sekretirine bildirir.

Üye Olma

Madde 17

                     1.) Yeni üyeler, üye kayıt formu doldurmalıdır..Üyeliklerinin kabulü, üye kayıt formu doldurduktan ve Meclis yürütme kurulunda görüşüldüktensonra,Kent Konseyi Genel Sekreterliğinin onayı ile gerçekleşir.

Üyelik Sorumluluğu

Madde 18

                     1.) Tüm Çocuk Meclisi üyelerinin Çocuk Meclisi üyelik formunu doldurma zorunluluğu vardır.

Üyelikten Ayrılma

Madde 19

                  1.) Çocuk Meclisi üyeliği, üyeninüyelikten ayrılma isteği ile sona erer. Üye dilediği anda yazılı olarak ayrılma isteğini belirtmekle üyelikten ayrılmış olur.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 20

                  1.) Çocuk Meclisi’ne üye olma hakkını yitirmek, Kent Konseyi ve Çocuk Meclisi Çalışma yönergesi hükümlerine aykırı davranmak, Çocuk Meclisi ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak, kendisine verilen görev ve sorumlulukları sürekli şekilde aksatmak üyelikten çıkarılma nedenleridir. Çocuk Meclisi üyelikten çıkarılma kararı ,ilgilinin savunması alındıktan sonra Yürütme kurulu kararı ve bu kararın Kent Konseyi Başkanı tarafından onaylamasıyla yürürlüğe girer.

Yürürlük

Madde 21

                  1.) Bu Çalışma Yönergesi  Genel Kurulun Kabulü tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde  22

                1.) Bu çalışma yönerge hükümleri Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu Tarafında yürütülür.

GEÇİCİ MADDE

               1.) Çocuk Meclisi Başkan ve Yürütme Kurulu seçilinceye kadar toplantı gündem ve tarihi Efeler Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından belirlenir ve yürütülür.Genel kurul hazırlıkları Efeler Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından yürütülür.