• Home
  • Kadın Meclisi Yönergesi

Kadın Meclisi Yönergesi

EFELER  KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 I. BÖLÜM

 AMAÇ – KAPSAM – DAYANAK – TANIMLAR AMAÇ

Madde 1: Efeler Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini belirlemektir.

 KAPSAM

Madde 2:Yönerge, Efeler Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin kuruluşunu, amaçlarını, oluşumunu, organlarını ve çalışma ilkelerini kapsar.

DAYANAK

 Madde 3:Bu yönerge, Efeler Kent Konseyi Tüzüğüne dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

 Madde 4:Bu Yönergenin uygulanmasında;

a)Belediye: Kent konseyi oluşumuna yardım ve destek sağlayan Efeler Belediyesini,

 b)Kent konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapıları,

 c)Kadın Meclisi: Efeler Kent Konseyi Kadın Meclisi’ni,

d)Başkan: Efeler Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı’nı,

e)Başkan Yardımcısı: Efeler Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkan Yardımcısı’nı,

 f)Sekreter: Efeler Kent Konseyi Kadın Meclisi Sekreteri’ni,

 g)Çalışma Grupları: Efeler Kent Konseyi Kadın Meclisi Çalışma Gruplarını,

 h)Yürütme Kurulu: Efeler Kent Konseyi Kadın Meclisi Yürütme Kurulu’nu ifade eder

II. BÖLÜM KADIN MECLİSİ TANIMI, AMACI, OLUŞUMU VE ORGANLARI TANIMI

 Madde 5:Kadın Meclisi; katılımcılık,yaşanabilirlik, kentsel hakların geliştirilmesi; hoşgörü ve uzlaşma ilkeleri ışığında; düşüncelerini açıkça söyleyebilme, çözüm üretebilme, karar alabilme ve uygulayabilme mekanizmaları geliştirmeyi sağlayan ve kendi sorunlarına sahip çıkmalarını özendiren demokratik bir platformdur. Kadın Meclisi; kent içinde yaşayan kadınların din, dil, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve düşünce farkı gözetmeksizin temsil edilmesini, özgür ve doğrudan katılımı sağlar.

 AMACI

 Madde 6:Kadın Meclisi’nin amacı;

 a)Kadınların, toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak; üretim, iş, siyaset, kültür, sanat vb.alanlarda söz sahibi olmalarını,karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak,

b)Kadınların kent ve kadın sorunları ve sorumlulukları konusunda bilinçlenmesi, kadın bakış açısıyla politikalar oluşturulması kentsel yaşama katılma ve kente ait olma duygularının geliştirilmesi, kadınlara karşı yapılan her türlü ayrımcılığa ve aile içi şiddete karşı güç birliği yapılması, kadınların sorunlarından, gereksinimlerinden ve beklentilerinden yola çıkılarak çözüm önerileri ve projeler üretilmesi ve bunların gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak,

c)Kadın Meclisi’ni kentsel, ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmek ve bu amaca uygun aktiviteler düzenlemek,

d)Kadınların, girişimci, araştıran, kent ve kadın sorunları ve sorumlulukları konusunda bilinçlenmesi, kente ait sorunlardan yola çıkarak taleplerin belirlenmesi, çözümler ve projeler üretmesinde aktif rol almalarının sağlanması ile bireysel inisiyatiflerini desteklemek ve geliştirmek,

e)Kadın meclisinde oluşturulan görüşlerin Güzelbahçe Kent Konseyi Genel Kurulunda ele alınmasını ve değerlendirilmek üzere ilgili Belediyeye gönderilmesini sağlamak,

OLUŞUMU

 Madde 7:Kadın Meclisi, ilçede bulunan sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve mahalle muhtarlarının görevlendirdiği birer temsilci ile Esnaf odasının görevlendirdiği  kadın temsilciden oluşur. (Efeler’de ikamet etmek zorunludur)

ORGANLARI

 Madde 8:Kadın Meclisi’nin organları şunlardır:

a)Kadın Meclisi Genel Kurulu

 b)Kadın Meclisi Yürütme Kurulu

 c)Kadın Meclisi Çalışma Grupları

 KADIN MECLİSİ GENEL KURULU

 Madde 9:

 a)Kadın Meclisi’nin en yetkili organıdır. Görevi; Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan gündemi görüşmek, değerlendirmek, gerekli hallerde gündeme madde eklemek, yönerge değişikliği yapabilmek ve gerekli kararları almaktır.

 b)Kadın Meclisi Genel Kurulu; Yılda enaz 1 kez toplanır. Gerektiğinde olağanüstü toplantı için, Kadın Meclisi Yürütme Kurulu çağrısı üzerine toplanır. Kadın Meclisi Genel Kurulu, kararlarını toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alır.

 c)Genel Kurulda, Yürütme Kurulu tarafından hazırlanmış olan gündem maddelerine toplantıya katılan Kadın Meclisi üyelerinin yazılı veya sözlü onayı ile madde eklenebilir. Her gündem maddesinin görüşülmesinden sonra karar için oylama yapılır. Oy verme sistemini genel kurul üyeleri belirler.

 d)Seçimli Genel Kurullarda üç kişilik bir divan tarafından yönetilir.Divan, Genel Kurul tarafından seçilen 1 Divan Başkanı ve 2 yazmandan oluşur. Seçimsiz Genel Kurullarda Divan Yürütme Kurulu üyelerince oluşturulur.

 e) Seçimli Genel Kurulda Bir Başkan  12 asıl – 12yedek Yürütme Kurulu üyesi seçilir. Seçilen 8 asıl üye yapılacak ilk toplantısında kendi arasında  Başkan Yardımcısı ve sekreter üye seçer.

 f) İlk Genel Kurulda Kent Konseyi Başkanı divan başkanıdır.

KADIN MECLİSİ YÜRÜTME KURULU

 Madde 10:

 a)Kadın Meclisi Yürütme Kurulu; Kadın Meclisi Başkanı, Başkan Yardımcısı, Sekreter ve üyelerden olmak üzere toplam 12 asil ve 12 yedek üyeden oluşur.Daimi Çalışma guruplarının temsilcileri üyeleri oluşturur .

 b)Kadın Meclisi Başkanı Yürütme Kurulu Başkanı’dır. Başkanın bulunmaması halinde Başkan Yardımcısı, o da yoksa Sekreter Yürütme Kuruluna başkanlık eder. Hiçbiri yoksa, Yürütme Kurulu toplantısı ertelenir.

c)Kadın Meclisi Başkanı ve yürütme kurulu üyeleri en fazla 2 dönem üst üste seçilebilir.

 d)Kadın Meclisi Yürütme Kurulu’nun görev süresi ilk seçimde 2 yıl daha sonraki seçimlerde 3 yıldır..

 e)Yürütme Kurulu, en az 15 günde bir, Efeler Kent Konseyi binasında toplantılarını gerçekleştirir. Aldığı kararları toplantı tutanaklarına işler ve üyelere Kadın Meclisi Sekreteri aracılığıyla duyurur.

 f)Kadın Meclisi Yürütme Kurulu toplantılarına,mazereti olmaksızın üst üste 3 kez katılmayan Yürütme Kurulu üyesinin üyeliği düşer. Üyeliği düşen Yürütme Kurulu üyesi yerine oy sıralamasına göre ilk yedek üye alınır.

g)Yürütme kurulunda herhangi bir sebeple görevinden ayrılan üye, eğer Kadın Meclisi Başkanı ise yerine Başkan yardımcısı getirilir. Görevinden ayrılan üye eğer Kadın Meclisi Başkan Yardımcısı veya Sekreter ise; eksilen Yürütme Kurulu üyesi yerine, oy sıralamasına göre yedek üyeler alınır.

h)Asil ve yedek tüm Yürütme Kurulu üyelerinin ayrılması ve dağılması halinde, Kent Konseyi Yürütme Kurulu kararı ile olağanüstü seçimli Genel Kurul toplantısı yapılır.

 i)Yürütme Kurulu toplantılarında yapılan oylamalarda eşitlik olması halinde, Kadın Meclisi Başkanı’nın oyu 2 oy sayılır.

 j)Kadın Meclisinin çalışmaları, etkinlikleri hakkında kent konseyi yürütme kurulunun bilgisi ve onayının bulunması zorunludur.

KADIN MECLİSİ BAŞKANI

Madde 11: Görev ve Yetkileri:

 a) Efeler Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun doğal üyesidir, kadın meclisi çalışmaları hakkında bilgi verir.

 b)Kadın Meclisi Yürütme Kuruluna başkanlık eder.

 c)Seçimli genel kurul toplantısı dışındaki Genel Kurul toplantılarını yönetir.

 d) Kadın Meclisi toplantı gündemini yürütme Kurulu ile birlikte belirler.

 e)Kadın Meclisi Başkanı, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumludur, eylem ve işlemlerinde üyeleri ve onların düşüncelerini dikkate alır.

 KADIN MECLİSİ BAŞKAN YARDIMCISI

Madde 12: Görev ve Sorumlulukları:

 a) Başkan yardımcısı, Yürütme Kurulu’nun verdiği sürekli görevlerin yanı sıra, Başkanın verdiği görev ve sorumluluklar doğrultusunda görev icra eder.

 b) Başkanın olmadığı durumlarda Kadın Meclisi Başkanı’nın görev ve sorumluluklarını yerine getirir.

 KADIN MECLİSİ SEKRETERİ

 Madde 13: Görev ve Sorumlulukları:

a) Kadın Meclisi ile Efeler Kent Konseyi Sekretaryası arasında iletişim ve koordinasyonu sağlar.

 b) Kadın Meclisi üyelik bilgilerini, toplantı tutanaklarını, proje çalışmalarını, çalışma grupları üye listelerini tutar ve arşivlenmesini çalışma gruplarının temsilcileriyle işbirliği halinde sağlar.

c) Sekreter, üyelerin aktif olup olmadığını takip eder, çalışmalarına devam etmeyen üyelerin Madde 18’e göre üyelikten çıkarılma işlemlerini uygular

KADIN MECLİSİ ÇALIŞMA GRUPLARI

 Madde 14:

a) Kadın Meclisi daimi ve geçici çalışma grupları, Kadın Meclisi amaçlarına uygun olacak şekilde, kadınların talepleri doğrultusunda, Genel Kurul kararı ile oluşturulur. Daimi çalışma grupları 3 adet ( Eğitim , örgütlenme , Kültür ve Sanat ) , geçici çalışma grubu sayısı ise sayı sınırlaması olmaksızın ihtiyaca göre kurulur.

b) Her çalışma grubu, kendi içerisinde seçimle 1 temsilci ve 1 yazman belirler. Seçilen kişiler, görevlerini aksatır ya da gruptan ayrılırsa, Kadın Meclis Başkanı bilgisi dahilinde çalışma grubu toplantısında yeni kişiler seçilir.

c)Çalışma Grupları Temsilcileri; yaptığı toplantı, proje ve etkinlikleri ile ilgili yürütme kurulunu bilgilendirir ve gerektiğinde onay alır

. d)Çalışma Grupları Yazmanları temsilcinin olmadığı durumlarda Çalışma Grubu’na temsilcilik yapar.

 e)Daimi Çalışma Grupları Temsilcileri, Yürütme Kurulu üyesidir ve oy kullanma hakkı vardır. Geçici çalışma gurupları temsilcileri ise proje ve etkinlikleri hakkın da bilgi vermek ve onay almak için Yürütme Kurulu toplantılarına katılır. Ancak, oy kullanma hakkı yoktur.

 f)Çalışma Grupları yazmanları, Çalışma Gruplarının sekretaryasını yürütür. Toplantı tutanakları ve raporlarını hazırlar. Toplantılara mazeret bildirmeden üst üste 3 kez katılmayan çalışma grubu üyelerini tespit eder, Çalışma

Grubu Temsilcisine bildirir.Çalışma grupları genel kurul üyesi olsun veya olmasın tüm kadınlara açıktır.Ancak çalışmaları engelleyici tutumda bulunanların toplantıya katılımları Meclis Yürütme Kurulu kararına bağlıdır.

 g) Kadın Meclisi amaçları doğrultusunda çalışmayan, katılımcı ve paylaşımcı rol almayan, toplantılar yapmayan, üyeleri dağılan daimi veya geçici çalışma grupları, genel kurul kararı ile kapatılır. Ayrıca, görevini tamamlayan geçici çalışma grupları, yine genel kurul kararı ile kapatılır.

 III. BÖLÜM SEÇİM ESAS VE USULLERİ

Madde 15: Kadın Meclisi seçim esas ve usulleri şunlardır:

a) Kadın Meclisi Yürütme Kurulu, 1 Başkan, 1 Başkan Yrd , 1 Sekreter ve 5 üyeden olmak üzere; 8 asil ve 8 yedek üyeden oluşur.

b) Yürütme Kurulu Başkanı, başkan yardımcısı,sekreteri asil ve yedekleri ile birlikte genel kurul toplantısında açık oy sistemi ile seçilir. Seçilenler kendi aralarında , başkan yardımcısı ve sekreteri belirler.

c) Yürütme kuruluna seçilecek tüm üyelerde Efeler ilçesi sınırlarında ikamet etmek veya temsil ettiği kurumun veya işyerinin ilçe sınırları içerisinde yer alması şartı aranır. Aynı şartlar, çalışma gruplarına seçilecek sözcü için de geçerlidir. Bu şartlardan birini bile taşımayan üyeler, kadın meclisinin üyesi olarak her türlü çalışmanın içerisinde yer alabilir, çalışma gruplarına girebilir ancak yürütme kurulunda ve çalışma gruplarında temsilci olarak seçilemezler.

IV. BÖLÜM

 ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER ÜYE OLMA

 Madde 16:Yeni üyeler, öncelikle üye kayıt formunu doldurmalıdır. Üyeliklerin kabulü, üye kayıt formunun Kadın Meclisi Yürütme Kurulunda onayı ile gerçekleşir.

 ÜYELİKTEN AYRILMA

 Madde 17: Kadın Meclisi üyeliği, üyenin üyelikten ayrılma isteği ile sona erer. Üye dilediği anda Yürütme Kurulu Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini belirtmekle üyelikten ayrılmış sayılır.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 18: Kadın Meclisi’ne üye olma hakkını yitirmek, Efeler Kent Konseyi ve Kadın Meclisi Çalışma Yönergesi hükümlerine aykırı davranmak, Kadın Meclisi ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak, kendisine verilen görev ve sorumlulukları sürekli şekilde aksatmak, mazeretsiz olarak en az 3 toplantıya katılmamak üyelikten çıkarılma nedenleridir. Ayrıca Kadın Meclisi üyelerinin ¼’ünün önerisi ve üyelerin 2/3’nün kararıyla da üyelikten çıkarılabilinir. Kadın Meclisi üyelikten çıkarılma kararı Efeler e Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından onaylanmasıyla yürürlüğe girer.

 YÖNERGE DEĞİŞİKLİĞİ

 Madde 19: Kadın Meclisi yönergesi genel kurula katılan üyelerin salt çoğunluğu ile değiştirilir, Efeler Kent Konseyi Yürütme Kurulunun onayına sunulur.

 V. BÖLÜM

 YÜRÜTME

Madde 20: Bu yönerge hükümlerini Kadın Meclisi Yürütme Kurulu yürütür.

VI. BÖLÜM

 YÜRÜRLÜK

 Madde 21: Bu yönerge hükümleri, Efeler Kent Konseyi Yürütme Kurulunun kararı ile yürürlüğe girmiştir.